Przejdź do treści

Czy konsekwencje za brak analizy bhp ponosi pracownik służby bhp

  Analiza stanu bhp to ocena stanu bezpieczeństwa w firmie. Polega na porównaniu stanu obecnego z obowiązującymi przepisami, wskazaniem nieprawidłowości lub niezgodności, może stanowić również ocenę realizowania zadań służby bhp.

  Kto ma obowiązek sporządzenia analizy bhp i jakie grożą konsekwencje za jej brak

  Obowiązek sporządzenia okresowej analizy stanu bhp wynika z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
  higieny pracy. Przepis mówi, że do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie
  i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawierają propozycje przedsięwzięć technicznych
  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

  Przywołana wyżej regulacja nakłada obowiązek sporządzania i przedstawia okresowej analizy na służbę bhp, ale również na:

  • pracownika, który wykonuje zadania tej służby, zatrudnionego przy innej pracy,

  • specjalistę spoza zakładu pracy, któremu zlecono wykonywanie zadań służby bhp.

  Obowiązek ten dotyczy również pracodawcy – w sytuacji gdy pracodawca wykonuje sam zadania służby bhp.

  W przypadku gdy analiza jest prowadzona w sposób mało rzetelny lub nie ma jej wcale, pierwszy powinien zareagować pracodawca i przypomnieć pracownikowi służby bhp o jego obowiązku. A czego możemy się spodziewać w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? W sytuacji gdy w ocenie inspektora pracy analiza stanu bhp ma charakter pobieżny, może ona zostać zakwestionowana i opisana jako nieprawidłowość w treści protokołu
  z kontroli PIP. W sytuacji gdy analiza stanu bhp nie została sporządzona z minimalną częstotliwością wynikającą z przepisów (lub gdy nie ma jej wcale) – zapewne otrzymamy nakaz jej przeprowadzenia. 

  Co powinna zawierać analiza bhp i jakie daje korzyści

  Celem analizy jest przede wszystkim ustalenie, czy w danym okresie zostały zrealizowane wszystkie przewidziane prawem obowiązki, jakie trudności i problemy związane
  z bezpieczeństwem pojawiły się w tym czasie i w efekcie jakie wyzwania stoją przed pracodawcą w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna obejmować faktyczny opis stanu bhp w zakładzie oraz zawierać elementy, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pomoże również w oszacowaniu kosztów, jakie pracodawca będzie musiał ponieść w związku z planowanymi działaniami. 

  Co powinna zawierać analiza stanu bhp

  Przepisy nie wskazują, jak ma być przeprowadzona analiza stanu bhp w zakładzie i jakiego zakresu tematycznego ma dotyczyć. To pracownik służby bhp wybiera zagadnienia, dzięki którym identyfikuje poziom bezpieczeństwa w zakładzie, i powinien je przeanalizować. Przy wyborze tematyki w analizie stanu bhp musimy uwzględnić rodzaj działalności i branży,
  w której funkcjonuje zakład, jak również potrzeby i wymagania pracowników w odniesieniu do organizacji ich stanowisk pracy.

  W przypadku braku szczegółowych uregulowań można przyjąć, że ocena stanu bezpieczeństwa może opierać się na wszelkich materiałach i spostrzeżeniach, a w szczególności na:

  • protokołach kontroli warunków pracy udostępnianych przez zewnętrzne instytucje kontroli,

  • dokumentacji powypadkowej,

  • dokumentacji pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

  • informacji uzyskanych w wyniku bieżących przeglądów lub audytów bhp.

  Wśród analizowanych zagadnień powinny znaleźć się informacje dotyczące:

  • wykorzystywanych pomieszczeń pracy (warunki techniczne, instalacje),
  • wszystkich przeprowadzonych kontroli z zakresu bhp i ich wyników, wraz
   z ustalonymi sposobami usunięcia stwierdzonych niezgodności (dotyczy to zewnętrznych organów kontrolnych, jak PIP, PPIS, PSP czy UDT, oraz wewnętrznych, jak służba bhp, medycyna pracy, SIP czy kontrole kierownictwa),
  • spełnienia przez pracodawcę ustawowych wymogów związanych z dopuszczeniem pracowników do pracy (liczba osób przeszkolonych w zakresie bhp
   z wyszczególnieniem rodzajów szkoleń, liczba osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną – z podziałem na rodzaje przeprowadzonych badań, liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe itp.),
  • aktualizacji analizy i oceny ryzyka zawodowego – w tym liczby zapoznanych z nimi pracowników,
  • zapisów potwierdzających bezpieczeństwo używanych maszyn i urządzeń (maszyny
   z deklaracjami zgodności, maszyny spełniające wymogi minimalne, maszyny podlegające wymogom ATEX itp.),
  • zastosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w tym sposobu udostępniania ich pracownikom,
  • zasad ruchu i składowania na terenie zakładu pracy wraz z opisem sposobów transportu i składowania,
  • zidentyfikowanych na terenie zakładu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz miejsca, w którym udostępnione są karty charakterystyk tych substancji i mieszanin,
  • zidentyfikowanych zagrożeń związanych ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • przeprowadzonych pomiarów czynników środowiska pracy szkodliwych i uciążliwych oraz zmierzonych krotności NDN lub NDS, a także sposobu przekazania pracownikom informacji o wynikach pomiarów,
  • sposobu realizacji ochrony pracy kobiet i młodocianych, w tym wykazu prac wzbronionych,
  • konsultacji społecznych związanych z zagadnieniami bhp (np. dobór odzieży roboczej) prowadzonych z pracodawcą poprzez komisję bhp, związki zawodowe lub w inny sposób ustalony w zakładzie oraz wdrożonych inicjatyw pracowniczych – jeżeli miały miejsce,
  • wypadków przy pracy i stwierdzonych przypadków chorób zawodowych (liczba
   w roku minionym, ciężkość, opis lub zestawienie okoliczności i przyczyn, kosztów itp.),
  • sposobu realizacji zagadnień wynikających z zapisów ustawy o ochronie ppoż. (sposób nadzoru nad podręcznymi środkami gaśniczymi, dodatkowe szkolenia dla pracowników itp.),
  • aspektów środowiskowych wynikających z prowadzonej działalności (emisje do środowiska – w tym hałas na granicy posesji, gospodarka odpadami, zagadnienia wynikające z prawa wodnego – jeśli dotyczą itp.).

  Jakie mamy korzyści z rzetelnej analizy BHP

  Analiza ta powinna służyć wyciągnięciu wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa oraz podjęciu działań w tym zakresie. Powinna również zawierać porównanie analizowanych zagadnień do stanu z lat ubiegłych, pokazywać trendy i tendencje, a przede wszystkim wychwytywać i nazywać wszelkie niezgodności. Solidna analiza jest narzędziem
  do monitorowania i dalszych działań. 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *