Przejdź do treści

Po co to całe ISO?

  Zdrowie. Robimy wszystko, by o nie dbać – uważamy na siebie oraz unikamy tego, co szkodliwe i niebezpieczne. W pracy staramy się zachować wszelkie środki ostrożności. Także firmy, w których pracujemy, mają obowiązek zapewnić bezpieczne dla naszego zdrowia miejsca pracy. 

  Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest podstawą efektywnego działania przedsiębiorstwa. Procedury służące minimalizacji wypadków przy pracy oraz zapewnieniu bezpiecznego, czyli niezagrażającego zdrowiu i życiu pracowników, środowiska pracy przekładają się na wymierne oszczędności i zwiększenie przychodów, a tym samym rozwój przedsiębiorstwa.

  Międzynarodowa Organizacja Pracy informuje, że każdego roku ponad 2 miliony osób umierają na skutek wypadków w miejscu pracy, a także w wyniku chorób zawodowych. Zachorowania i wypadki pracowników oraz związane z tym nieobecności mają realny wpływ na przychody firmy. Patrząc globalnie na kwestię bezpieczeństwa w pracy, szacuje się, że straty ekonomiczne związane z chorobami, kontuzjami i zgonami pracowników są równe 3,94 % światowego PKB. 

  Po co powstał standard ISO 45001

  System ISO 45001 ma ułatwić tworzenie zgodnych z prawem rozwiązań w zakresie bhp oraz podnieść świadomość pracowników i zarządzających.

  Nad ISO 45001 pracował zespół specjalistów z 69 krajów. Norma ta została opracowana w porozumieniu z takimi instytucjami, jak Międzynarodowa Organizacja Zdrowia czy Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych. 

  Nowa norma ISO 45001 dała możliwość ujednolicenia kierunku biznesowego organizacji z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz poprawy wyników w tym zakresie.

  Jakie praktyczne korzyści daje norma ISO 45001

  Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 to m.in.:

  • możliwość identyfikacji zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać,
  • ograniczenie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, liczby wypadków i absencji chorobowych, 
  • poprawa wyników i efektywności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • eliminowanie przestojów w produkcji,
  • wykazanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa i spełnienie wymogów dotyczących łańcucha dostaw,
  • motywowanie i angażowanie pracowników przez konsultacje i uczestnictwo w sprawach związanych z bezpieczeństwem, większa świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa pracy,
  • wykazanie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami klientów i dostawców,
  • tworzenie kultury bezpiecznej pracy.

  Jakie zmiany wprowadziła norma ISO 45001

  W odróżnieniu od poprzednich norm, które zajmowały się zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, w nowej normie pojawił się wymóg określania przez przedsiębiorstwa kontekstu organizacji

  Wymagane stało się również określanie stron zainteresowanych, które mają znaczenie dla działalności organizacji. 

  Kolejną zmianą jest pojawienie się oceny ryzyka zawodowego rozszerzonej o ryzyko związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania bhp, czyli mówi się tutaj nie tylko o ryzyku zawodowym, identyfikacji zagrożeń, ale również o innych ryzykach związanych z funkcjonowaniem organizacji i systemu zarządzania. 

  Większy nacisk kładzie się na zaangażowanie najwyższego kierownictwa, które powinno stanowić wzór i uczestniczyć we wszystkich działaniach na rzecz bhp. 

  Ważnym elementem normy ISO 45001 są także konsultacje z pracownikami i włączanie ich w tematy bhp. 

  Rozbudowano również kwestie związane z nadzorem nad wykonawcami i podwykonawcami, zwracając uwagę na to, że organizacja powinna ustalić zasady współpracy, kontrolować oraz wdrażać swoje rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na tyle, żeby wykonawcy i podwykonawcy zapewniali bezpieczne warunki pracy także swoim pracownikom. 

  Z normy ISO 45001 został usunięty termin „działania zapobiegawcze”, ponieważ zgodnie z nowym podejściem wszystkie działania wynikające z normy mają na celu zapobieganie zdarzeniom w obszarze bhp.

  Norma ISO 45001 odnosi się do wszystkich branż i grup przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami normy jest ona na tyle uniwersalna, że może być wdrażana w każdej organizacji niezależnie od wielkości, specyfiki działania i branży. Nie narzuca konkretnej konstrukcji systemu zarządzania bhp, dając w ten sposób każdej instytucji czy firmie możliwość stworzenia systemu dostosowanego do jej potrzeb. 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *