Przejdź do treści

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym

Obowiązki w zakresie BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami

 • Kto zostaje osobą kierującą pracownikami?
 • Od którego momentu zatrudnienia osoba kierująca pracownikami odpowiada za nieprzestrzeganie obowiązków na niej ciążących? 
 • Zapoznasz się z prawami i obowiązkami nadanymi prawem osobom kierującym pracownikami oraz ich znaczeniem (ustawa Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane do tej ustawy, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp, wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy).

W trakcie szkolenia omówione zostaną przykłady, które najczęściej powodują urazy lub wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Ponadto zostaną omówione techniczne i organizacyjne sposoby eliminacji tych błędów, aby wyeliminować w przyszłości niebezpieczne sytuacje powodujące wypadki przy pracy. Zostanie omówiony również zakres odpowiedzialności osoby kierującej pracownikami dotyczący dbałości o sprawność utrzymania środków ochrony zbiorowej oraz środków ochron indywidualnych jak i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Wyjaśnione zostanie pojęcie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami przez osoby kierujące pracownikami. Omówiony zostanie również przypadek obowiązku osoby kierującej pracownikami w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Na pracodawcach i organizatorach pracy spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy w zakładzie pracy, które w pełni zabezpieczyłyby pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami, wywołanymi warunkami środowiska pracy.

Poznaj plan szkolenia i zobacz, czego nauczysz się, by w przyszłości podejmować prawidłowe działania!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającymi z ustawy Kodeks pracy oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie jak również ustawy Kodeks karny. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie nadzoru nad podległymi pracownikami zdefiniowana jest w ustawie Kodeks pracy i dotyczy:

 1. Organizacji stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
 3. Organizacji, przygotowania i prowadzenia prac, uwzględniających zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
 4. Dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
 5. Egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pełniących funkcje i zadania służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami, liderów bezpieczeństwa. A także osób, które dopiero zamierzają zatrudnić pracowników.

Program

I. PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ PRACOWNIKAMI
 • Co oznacza określenie „osoba kierująca pracownikami”. Kiedy stajemy się osobą kierującą pracownikami
 • Wymagane szkolenia w dziedzinie bhp dla osoby kierującej pracownikami
 • Zakres i wymagania stawiane osobom kierującym pracownikami do przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp
 • Zakres wymaganej wiedzy w dziedzinie bhp obowiązujący osobę kierującą pracownikami (wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, obowiązujące przepisy w dziedzinie bhp, instrukcje bhp oraz procedury)
 • Egzekwowanie od podwładnych przestrzegania przepisów i zasad bhp (procedura, wytyczne, rola osoby kierującej pracownikami)
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez pracowników, w tym stały nadzór, wydawanie pisemnych poleceń na pracę, wstrzymywanie wykonywanych przez pracowników prac
 • Podstawowe prawa i obowiązki pracowników wykonujących prace pod nadzorem osób kierujących pracownikami
 • Odpowiedzialność porządkowa, wykroczeniowa i karna osoby kierującej pracownikami
II. BEZPIECZNA ORGANIZACJA STANOWISK PRACY
 • Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wymagania i przykłady
 • Dbałość o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, w tym wymagania dla środków ochrony indywidualnej i przykłady
 • Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniających zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, w tym wymagania i przykłady 
 • Dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, w tym wymagania i przykłady 
 • Zapewnienie wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

Szkolenie przewidziane jest w formule online, jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem w formule stacjonarnej kliknij tutaj.

Wymagania sprzętowe w przypadku szkolenia online:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie online

Obowiązki w zakresie BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami

530.00 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu z ćwiczeniami,
 • materiały szkoleniowe w wersji pdf,
 • elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Nazywam się

Aleksandra Romel Domarecka

jestem HR managerem, specjalistą ds. BHP, wykładowcą i trenerem biznesu.

Od kilkunastu lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ludźmi i ich bezpieczeństwem w pracy. Zarówno w zakresie twardych wymagań prawnych oraz w miękkim obszarze HR.

Z moich doświadczeń korzystają pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się na co dzień sprawami personalnymi oraz adepci tematyki zarządzania

Dzięki współpracy ze mną otrzymujesz rzetelną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa Twojego oraz Twojego pracownika w miejscu pracy. Wiesz, jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i jak je interpretować. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w dziedzinie BHP, wiesz od czego zacząć – jaką musisz mieć wiedzę i na co zwraca uwagę Twój przyszły pracodawca.

Jeżeli masz pytania dotyczące szkolenia