Przejdź do treści

Wszystko, co musisz wiedzieć o instrukcjach bhp

  Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek opracowania i udostępniania pracownikom regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp. Regulacje te mają gwarantować bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, a także minimalizować ryzyko powstawania wypadków.

  Pracownicy w odpowiedni sposób zapoznani z regulacjami wewnątrzzakładowymi i przestrzegający wytycznych w nich zawartych będą bardziej świadomi zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 

  Czym jest instrukcja bhp

  Instrukcja bhp jest zbiorem nakazów, zakazów, wskazówek oraz wytycznych określających w sposób jasny i przejrzysty zasady postępowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Rodzaje instrukcji bhp

  Możemy podzielić instrukcje bhp na następujące kategorie:

  1. ogólne instrukcje bhp, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego,
  2. instrukcje stanowiskowe bhp, np. instrukcja bhp na stanowisku spawacza,
  3. instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru,
  4. instrukcje bhp podczas pracy, np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.

  Gdzie powinny znajdować się instrukcje bhp

  Stosowne instrukcje powinny być zawsze dostępne dla każdego pracownika. Osoby zatrudnione na danym stanowisku powinny mieć możliwość stałego korzystania z aktualnych instrukcji. Oznacza to więc, że ich zbiór musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a każdy z pracowników powinien wiedzieć, gdzie należy ich szukać.

  Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa i wymagana przez prawo

  Zgodnie z Kodeksem pracy art. 2374 § 2 „Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy”. I na tym założenia Kodeksu pracy kończą się, jeżeli chodzi o instrukcje. Aby zrozumieć, „co autor miał na myśli”, należy zajrzeć do aktu wykonawczego do Kodeksu pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41.1 jest zapisane:

  „Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  4. udzielania pierwszej pomocy”. 

  Kto sporządza instrukcje bhp

  Choć w wielu zakładach przygotowaniem tych instrukcji zajmuje się osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bhp w firmie, to w rzeczywistości, jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w gestii służby bhp leży wyłącznie opiniowanie takich instrukcji.

  Tym samym za ich przygotowanie odpowiada pracodawca, choć Kodeks pracy nie mówi wprost, że to on osobiście ma je sporządzić. Może zlecić to wybranym pracownikom lub też podmiotom zewnętrznym, które miałyby w ramach ich tworzenia współpracować z osobami zatrudnionymi w jego zakładzie.

  Niezależnie komu zostanie powierzone ich stworzenie, instrukcje te powinny przede wszystkim w sposób jasny i wyczerpujący ujmować opis każdej czynności mającej zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy, a także zawierać precyzujące procedury w warunkach potencjalnego zagrożenia. Dzięki temu żaden pracownik nie będzie miał wątpliwości, jak postępować w danej sytuacji.

  Co powinna zawierać instrukcja bhp

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja bhp powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
  • zasady postępowania sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

  Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady bhp, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi lub DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *